Nguyễn Văn Toàn, sinh ngày 12 tháng 4 năm 1996, tại Hải Dương, là một…